На виконання вимог Конституції та Законів України "Про заходи мовної політики в Україні", "Про загальну середню освіту", завдань державної освітньої політики, реалізацію державних, обласних, міських та районних програм в галузі освіти з метою безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, удосконалення майстерності вчителів, надання практичної допомоги педагогічним працівникам у розвитку творчої майстерності та активізації їх творчого потенціалу, згідно з планом роботи, вся методична робота була спрямована на вирішення методичної теми "Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом упровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання на основі нових педагогічних технологій".

Методична робота в закладі освіти — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.

Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.

Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування); у діяльності з удосконалення структури і змісту методичної роботи (організаційна); у регулярному вивченні співвідношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична); передбаченні знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому (прогностична); виробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи, у формуванні, експериментальній перевірці та впровадженні передового досвіду (моделююча); відновленні частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу (відновлююча); виправленні недоліків у діяльності педагогів, пов'язаних з використанням застарілих методик (коригуюча); інформуванні, агітації педагогів щодо впровадження досягнень науки, передового досвіду (пропагандистська); налагодженні й підтриманні зворотного зв'язку, в оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи завданням та нормативним вимогам (контрольно-інформаційна).

Завдання методичної роботи

- вивчення чинних нормативних документів про розвиток освіти, досягнень психолого-педагогічної науки, методики викладання;

- систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, курсів за вибором, позакласної та позашкільної роботи;

- вивчення й аналіз стану викладання предметів, рівня навчальних досягнень учнів;

- сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою підвищення своєї кваліфікації, вдосконалення педагогічної майстерності;

- всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості інноваційними технологіями навчання;

- впровадження диференційованого та індивідуального підходу в освітній процес й виховання учнів;

- забезпечення якісної освіти, ефективне управління освітнього процесу;

- проведення моніторингових досліджень.

План роботи методичної ради на 2023/2024 навчальний рік


№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
Вересень
1 Про аналіз методичної роботи за 2022/2023 навчальний рік та завдання на 2023/2024 навчальний рік. Обговорення плану роботи методичної ради на 2023/2024 навчальний рік 01.09.2023 Касьянова І.І.
2 Про розподіл обов’язків між членами методичної ради
3 Про обговорення та погодження планів роботи предметних методичних об̕єднань, динамічної та творчих груп на 2023/2024 навчальний рік
4 Про погодження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
5 Про обговорення та погодження графіку проведення предметних тижнів
6 Про опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році, використання підручників, навчальних програм, навчально-методичних посібників
7 Про сучасні підходи до системи оцінювання здобувачів освіти в умовах дистанційного на вчання
Грудень
1 Про роботу з обдарованими учнями 27.12.2023 Касьянова І.І.
2 Про участь учителів ліцею в районному етапі конкурсу «Учитель року-2024»
3 Про хід атестації вчителів у 2023/2024 навчальному році
4 Про умови реєстрації та участь випускників закладу освіти в пробному ЗНО-2024 та в ЗНО-2024 (НМТ)
5 Про моніторингові дослідження діяльності вчителів ліцею, які атестуються в 2023/2024 навчальному році
6 Про упровадження ІКТ на уроках
7 Про подолання втрат у навчанні
8 Про психологічну підтримку всіх учасників освітнього процесу
Лютий
1 Про виконання навчальних програм, про моніторинг навчальних досягнень учнів у І семестрі 2023/2024 навчального року 01.02.2024 Касьянова І.І.
2 Про представлення досвіду вчителів, які атестуються
3 Про проведення державної підсумкової атестації
5 Про розроблення навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти (з освітніх галузей, що реалізують ідеї НУШ)
Травень - червень
1 Про підготовку до організованого закінчення навчального року, державної підсумкової атестації, участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (НМТ) учнів 11 класів 02.05.2024 Борисенко Г.П.
2 Про роботу щодо програмно-методичного забезпечення розподілу варіативної складової Річного навчального плану на 2023/2024 навчальний рік, організації профільного навчання
3 Про підсумки атестації, проходження підвищення кваліфікації: презентації педагогічних ідей

Задачі МО:

вибір змісту освіти, аналіз програмно-методичного і навчально-методичного забезпечення змісту освіти, розвиток предметного змісту кожної освітньої області, освоєння продуктивних педагогічних теорій і технологій, підготовка вчителя до атестації, педагогічний моніторинг, науково - дослідницька та проєктна робота в освітній області.

Методичні об'єднання вчителів комунального закладу

«Харківський ліцей №119 Харківської міської ради» у 2023/2024 навчальному році

№ з/п Методичні об’єднання ПІБ керівника МО Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання керівника МО Тема (проблема), над якою працює МО
1 Початкових класів Пєнкіна Олена Анатоліївна «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист» «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес у початковій школі»
2 Іноземної мови Загайко Тетяна Олександрівна «спеціаліст вищої категорії» «Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання англійської мови»
3 Української мови та літератури, світової літератури Гольцева Наталія Миколаївна «спеціаліст вищої категорії» «Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літератури»
5 Математики, фізики, інформатики Бєлкіна Лариса Дмитріївна «спеціаліст вищої категорії» «Вдосконалення форм і методів організації уроків математики, фізики, інформатики через застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня»
6 Біології, хімії, Історії, географії, правознавства Осадча Інна Іванівна «спеціаліст вищої категорії» «Формування в учнів ключових та предметних компетентностей – провідна задача сучасної освіти»
8 Художньо-естетичного циклу, трудового навчання Городецька Ірина Іванівна «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист» «Особистісно-орієнтований підхід виховання творчої особистості»
9 Фізичної культури, основ здоров'я, Захисту України Паляничко Олександр Петрович «спеціаліст вищої категорії» «Педагогіка здоров’я та виховання патріотизму у процесі розвитку ключових компетентностей учнів»

Діяльність творчих груп вчителів

Метою динамічної творчої групи є підвищення фахової компетентності педагогічних працівників. Участь педагогічного працівника у такій групі дає йому змогу займатися дослідженням цікавої теми, реалізувати себе, поділитися своїм досвідом з іншими, самовдосконалюватися і може бути визнана педагогічною радою як підвищення кваліфікації.

Головним завданням творчої групи є розроблення рекомендацій на основі вивчення досягнень науки та пробне впровадження їх у практику, пошук шляхів застосування результатів наукових досліджень, створення передового творчого досвіду.

1.Творча група вчителів середньої та старшої школи "Формування громадянської компетентності учнів закладу освіти". (Керівник - Ісаєнко Л.М.)

2.Творча група вчителів початкових класів, які працюють за НПП "Інтелект України". "Через терни до зірок". (Керівник - Божко І.В.)

3. Творча група вчителів "Гендерна рівність". (Керівник - Овчіннікова М.М.)

4. Творча група вчителів 1-6 класів "Формування пізнавальної активності учнів на уроках та їх компетентностей в умовах НУШ".(Керівник - Шоста О.В.)

Творча робота
Участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей

1.ХІV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства, громадянської освіти та географії". Ісаєнко Л.М.

2. Освітня галузь «Суспільствознавство»: Ющенко Інна Володимирівна "Тиждень економіки у школі (школа І ступеня), частина І"

3. Освітня галузь «Здоров’я та фізична культура»: Паляничко Олександр Петрович "Дозування навантаження та розвиток сили у школярів на уроках фізичної культури"

4.Освітня галузь "Початкова школа": Ющенко Інна Володимирівна, Божко Ірина Василівна "Методична скарбничка для позакласної роботи з математики в початковій школі".

Видавнича діяльність

Ісаєнко Лілія Михайлівна. ""Ой у лузі червона калина ...."стрілецька пісня як інструмент розвитку національної свідомості на уроках історії. 2023, Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції ХНПО імені Г.С.Сковороди.

Заплотна Світлана Михайлівна. Серія "Мій конспект ": "Я досліджую світ". 3 клас. Ч.І.". 2021, видавн. група "Основа".

Заплотна Світлана Михайлівна. Серія "Мій конспект": "Я досліджую світ. 4 клас. Ч.ІІ." 2022, видавн. група "Основа".

Заплотна Свілана Михайлівна. Серія "Мій конспект" : "Інформатика. 4 класс" 2022, видавн. група "Основа".

Соколик Наталія Григорівна, Сердюкова Тетяна ГригорівнаУчитель математики «Усі готові домашні роботи + золоті пояснення. 7 клас» Майстер – клас (Київ)

Соколик Наталія Григорівна, Сердюкова Тетяна Григорівна Учитель математики "Усі готові домашні роботи + золоті пояснення. 6 клас» Майстер – клас (Київ)
Соколик Наталія Григорівна Учитель математики «Майстер тест. Математика 5 (Тест): зошит для тестування» Майстер – клас (Київ)
Сердюкова Тетяна Григорівна Учитель математики «Майстер тест. Алгебра та початки аналізу 5 (Тест): зошит для тестування» Майстер – клас (Київ)
Ющенко Інна Володимирівна Учитель початкових класів Використання діяльнісного методу в навчанні за науково- педагогічним проектом «Росток»Початкове навчання. № 16-18 2009 р Видавнича група «Основа»
Божко Ірина Василівна Учитель початкових класів Розвиток пізнавальної активності засобами особистісно орієнтованого навчання Початкове навчання. № 16-18 2009 р Видавнича група «Основа»
Ющенко Інна Володимирівна Учитель початкових класів Тиждень економіки у початковій школі школі Економіка у школах України № 11 2009 р. - № 2 2010 Видавнича група «Основа»

ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ!

Міністерством освіти і науки України опубліковано переліки навчальної літератури та навчальних програм для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році

- для початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

- для 5-11 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Кiлькiсть переглядiв: 2520

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.