Педагогічний колектив Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області працює над темою, спільною для усіх шкіл району"Системний підхід до організації діяльності закладів освіти з метою створення оптимальних умов для розвитку особистості дитини", а також надвирішенням проблем і задач, пов'язаних з особливостями школи, а саме:

 • досягнення головної мети i головних задач, які визначаються нормативними документами про школу нового типу, Конституцією України.
 • удосконалення системи організаційно - педагогічних та економічних факторів, які характеризують роботу школи;
 • удосконалення керівництва і контролю інноваційним розвитком школи нового типу;
 • застосування методики нової технології оцінки рівня засвоєння і якості знань, вмінь та навичок учнів шляхом проведення зрізів знань.

На виконання Законів Конституції України, Закону України "Про освіту", передбачається визначення загальних підходів та удосконалення управління спеціалізованою школою, яке спрямовується на організацію та забезпечення оптимальних умов функціонування школи, реалізації прав учнівської молоді на здобуття повної загальної середньої освіти, створення механізму системної саморегуляції.

Відомо, що найкращою, най­результативнішою формою нау­ково-методичної роботи для ви­рішення проблем учителів однієї спеціальності є методичні об'єд­нання, тому в структуру методич­ної роботи було введено такі ме­тодичні осередки, як методичні об'єднання учителів української, російської мов, початкових класів, точних, природничих, суспільних наук, фізичної куль­тури та предмету „Захист Вітчизни”.

/Files/images/mo/mo.jpg

Основним принципом,на основі якого здійснюється мето­дична робота як система в школі, є принцип діагностичного підхо­ду. Він означає організацію ме­тодичної роботи на підставі ана­літичної інформації про стан професійної компетенції педаго­гічних працівників та їх потреб, результатів педагогічної діяль­ності та оцінювання ефектив­ності методичної роботи.

Діагностична діяльність у школі здійснюється в де­кількох напрямках.Одним з ос­новних є моніторинг результатів навчальної діяльності учнів.

начна увага приділялася поліпшенню якості уроку та інших навчальних занять. Системою роботи школи стали взаємовідвідування уроків, відкриті уроки, круглі столи, а також участь вчителів - предметників у засіданнях педагогічних ательє "Сучасний урок: формування ключових компетентностей». Це дає можливість вчителям глибоко оволодіти питаннями теорії і практики навчання і виховання учнів, педагогічними технологіями, ґрунтовно ознайомитися з навчальними планами, програмами, підручниками, методичними та навчальними посібниками.

Науково-методична робота спрямовується на підвищення професійної майстерності, компетентності педагогічних працівників, їхнього фахового рівня. Складений графік курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на рік.

Велінням часу є педагогіка діяльності та життєтворчості. В умовах школи останнім часом формується інтегрована система освітньо-технологічних впливів, що стимулюють та активізують процес творчої самореалізації особистості. Важливими чинниками є:

 • мотивація діяльності переконливими особистісно та суспільно цінними орієнтаціями в межах комплексу "Школа - ВНЗ" (рейтингова система, конструктивна громадська думка, рекомендації до вузу).
 • широке використання розвивально-проективних форм освітньої діяльності (проблемно-пошуковий характер навчально-виховного процесу, участь школярів у конкурсах відповідно до програм МАН України, у роботі фізико-математичної школи, вивчення спецкурсів на базі ВНЗ).

Метою інноваційної роботи є розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, забезпечення відповідного рівня педколективу для вирішення головних задач, які стоять перед школами нового типу.

В школі розроблена картотека інноваційної роботи, створена система її оцінювання, здійснюються інструктивно-методичні заходи по засвоєнню методики системного обґрунтування інноваційної роботи автором інновації з метою попередження помилок.

У школі і проводиться робота за такими напрямками:

1. Удосконалення роботи методичних об'єднань школи, а саме розвиток співробітництва з ВНЗз метою вирішення наступних задач:

 • надання допомоги школі в комплектуванні педагогічними кадрами для проведення спецкурсів - спецкурси з бухгалтерського обліку та економіки викладають наукові співробітники НТУ «ХПІ”
 • здійснення спільної роботи з підготовки обдарованих дітей до предметних олімпіад.
 • надання допомоги школі в організації та керівництві науково-дослідницької роботи наукових товариств учнів школи;
 • надання лабораторій вузів для проведення занять з учнями профільних класів школи - для учнів економічного класу постійно проводяться заняття на базі лабораторій національного автомобільно - дорожнього університету

Керівництво та педагогiчний колектив школи так визначили цiлi цiєї взаємодiї:

 • покращення рiвня пiдготовки учнiв
 • рання професiональна зорiєнтованiсть
 • залучення учнiв та педагогiв до творчої та наукової дiяльностi
 • використовування нових методiв навчання
 • адресна соцiальна допомога учням
 • підвищення престижу учбового закладу ( в умовах демографічної кризи школа знаходить шляхи збереження контингенту)

Постійно проводитьсяпрофорієнтаційна робота. Головні результати взаємодії школи i ВНЗ - це розвиток особистості учнів, покращення рiвня їх підготовки, мотивацiя к подальшому навчанню, мотивований вибір професiї, адаптацiя довузівської системи навчання.

Система "Школа - ВНЗ" забезпечила те, що бiльше 98% випускникiв школи стають студентами ВНЗ. Більшість з випускників вчаться в вузах тільки на відмінно. Підготовка учнів по спеціальним програмам в профільних класах розширює можливості спілкування учнів з викладачами в процесі навчання, підсилює усвідомлювання значущість предмету, сприяє оволодінню ефективними методами розвитку і виховання особистості, дозволяє включати до вмісту освіти розгляд фундаментальних проблем. Навчання в таких класах є альтернативою приватному репетиторству та робить доступним вступ до ВНЗ школярів з різним рівнем шкільної підготовки та неоднаковим матеріальним станом родини.

2.Діяльність творчих груп вчителів

Головним завданням творчої групи є розроблення рекомендацій на основі вивчення досягнень науки і пробне впровадження їх у практику, пошук шляхів застосування результатів наукових досліджень, створення передового творчого досвіду.

Творча група (шкільний практичний психолог, заступник директора, вчителі-методисти):

Впровадження програми розвитку здібних та обдарованих учнів
 • · Створення банку даних обдарованих учнів та організація психолого-педагогічного забезпечення для роботи з різними групами дітей.
 • · Організація роботи психолого-педагогічного семінару по роботі з обдарованими дітьми.
 • · Забезпечення участі обдарованих дітей в олімпіадах, конкурсах, турнірах різного напрямку.
 • · Організація роботи методичного кабінету з проблеми роботи з обдарованими дітьми.
 • · Організація та зміст виховної роботи в аспекті реалізації програми.
 • · Створення банку завдань підвищеної складності в навчальних кабінетах.

Творча група вчителів математики „Фізико-математична школа”

Впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання в педагогічний процес (навчання і виховання)
 • Розвиток умінь учнів самостійно визначати критерії і оцінювати певні явища, власну діяльність відповідно до критеріїв.
 • Розвиток умінь в учнів самостійно визначати зміст знань і їх об’єм для індивідуального опрацювання.
 • Розвиток в учнів умінь самостійно поповнювати знання з різних джерел.
 • Розвиток в учнів умінь проводити самоаналіз і визначати завдання подальшої навчальної діяльності.
 • Виявлення в учнів індивідуальних схильностей.

Творча група вчителів історії, географії, біології „Технологія проектного навчання ”

Творча група старших вчителів та вчителів-методистів „Технологія розвитку критичного мислення”:

Ключові елементи критичного мислення:

 • уміння мислити;
 • відповідальність;
 • формування самостійних суджень;

Творча лабораторія учителів англійської мови «Університетська кафедра в школі»

Університетська кафедра в школі – інноваційна освітня структура, створена на основі принципів соціального партнерства, така, що об'єднує представників викладацького складу вищих і загальноосвітніх навчальних закладів. Кафедра в школі здійснює науково-методичну, науково-дослідну, навчально-виховну діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», положеннями Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції гуманітарного розвитку України.

Метою університетської кафедрив школі є забезпечення умов для підвищення якості освіти в системі «Школа–ВНЗ», реалізація ідеї безперервної освіти на основі ствердження пріоритетності та престижу науки й освіти.

Основні завдання
 • Розвиток соціального партнерства ЗНЗ і ВНЗ.
 • Реалізація компетентнісно орієнтованої моделі випускника школи.
 • Забезпечення наступності між ЗНЗ і ВНЗ.
 • Науково-методичний супровід профільного і допрофільного навчання.
 • Науково-дослідницька діяльність щодо актуальних проблем забезпечення безперервної освіти.
 • Забезпечення стабільної мотивації молоді на безперервну освіту.
Концептуальну основу функціонування університетської кафедри в школі складають підходи:
 • системний;
 • особистісно орієнтований;
 • компетентнісний;
 • діяльнісний;
 • синергетичний.
Принципи

В основі функціонування Кафедри лежать принципи соціального партнерства:

 • взаємовигідності;
 • рівності й рівноправ'я;
 • спільності цілей;
 • зацікавленості у договірних стосунках;
 • поваги та обліку інтересів сторін;
 • обміну ресурсами;
 • вільного вибору напрямів партнерства.

Основні напрямки діяльності Кафедри

 • Вироблення та реалізація стратегії спільного інноваційного розвитку ЗНЗ і ВНЗ.
 • Розробка, апробація й впровадження змісту профільних курсів.
 • Проведення діагностичних досліджень з проблем психолого-педагогічного супроводу безперервної освіти.
 • Розвиток ресурсної бази партнерства.
 • Створення експериментальних майданчиків на базі ЗНЗ для науково-дослідницької роботи викладачів і студентів ВНЗ, а також учнів і педагогів шкіл.
 • Створення умов для особистісно-професійного зростання вчителів ЗНЗ.

Зміст діяльності Кафедри

 • Науковий супровід реалізації програм «Учитель», «Обдаровані діти», «Профільна школа» тощо.
 • Створення індивідуальних освітніх траєкторій учнів та студентів.
 • Розробка авторських курсів: «Основи наукових досліджень», «Інноваційне мислення та інноваційна культура», «Актуальні проблеми інформаційного суспільства» тощо та впровадження їх за рахунок варіативної частини навчального плану школи.
 • Здійснення допрофесійної соціалізації школярів.
 • Викладання спецкурсів за профілем навчання співробітниками ВНЗ.

Види та форми співробітництва

 • Консультації щодо стратегії розвитку партнерських відносин у системі «Школа-ВНЗ»
 • Спільні семінари, конференції, засідання педагогічної ради тощо з актуальних проблем безперервної й профільної освіти.
 • Надання додаткових освітніх послуг.
 • Видавнича, спортивно-оздоровча, культурно-масова діяльність.
 • Інтелектуально-творчі турніри, олімпіади.
 • Стажування, підвищення кваліфікації вчителів школи при ВНЗ.
 • Інтеграція навчальних планів.
 • Індивідуальні навчальні плани.
 • Використання ресурсів бібліотечних фондів ВНЗ.
 • Надання бази для проведення навчальної та виробничої практики учнів, студентів.
 • Публічні наукові лекції для учнів.
 • Проведення навчальних занять зі школярами на базі ВНЗ.
 • Розробка інтелектуальних і соціальних проектів.
 • Використання методу експертних оцінок, анкетування, інтерв'ювання.
 • Прикріплення вчителя ЗНЗ до консультаційного пункту ВНЗ.
 • Психолого-педагогічні, методичні тренінги.
 • Прикріплення студентів до класів, окремих учнів для проведення науково-дослідницької роботи.
 • Взаємообмін учасниками студентського та учнівського самоврядування.
 • Підготовка учасників олімпіад співробітниками ВНЗ.
 • Залучення викладачів ВНЗ для читання спецкурсів.
 • Самооцінка роботи Кафедри.
Творча робота
Участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей

1. Освітня галузь «Природознавство»: Погребняк Олена Іванівна "Розвиток критичного мислення на уроках географії".

2. Освітня галузь «Суспільствознавство»: Погребняк Олена Іванівна "Тиждень економіки у школі (школа ІІ-ІІІ ступені), частина ІІ"

3. Освітня галузь «Суспільствознавство»: Ющенко Інна Володимирівна "Тиждень економіки у школі (школа І ступеня), частина І"

4. Освітня галузь «Здоров’я та фізична культура»: Паляничко Олександр Петрович "Дозування навантаження та розвиток сили у школярів на уроках фізичної культури"

5.Освітня галузь "Початкова школа": Ющенко Інна Володимирівна, Божко Ірина Василівна "Методична скарбничка для позакласної роботи з математики в початковій школі".

Видавнича діяльність
Соколик Наталія Григорівна, Сердюкова Тетяна ГригорівнаУчитель математики «Усі готові домашні роботи + золоті пояснення. 7 клас» Майстер – клас (Київ)
Соколик Наталія Григорівна, Сердюкова Тетяна Григорівна Учитель математики "Усі готові домашні роботи + золоті пояснення. 6 клас» Майстер – клас (Київ)
Соколик Наталія Григорівна Учитель математики «Майстер тест. Математика 5 (Тест): зошит для тестування» Майстер – клас (Київ)
Сердюкова Тетяна Григорівна Учитель математики «Майстер тест. Алгебра та початки аналізу 5 (Тест): зошит для тестування» Майстер – клас (Київ)
Ющенко Інна Володимирівна Учитель початкових класів Використання діяльнісного методу в навчанні за науково- педагогічним проектом «Росток»Початкове навчання. № 16-18 2009 р Видавнича група «Основа»
Божко Ірина Василівна Учитель початкових класів Розвиток пізнавальної активності засобами особистісно орієнтованого навчання Початкове навчання. № 16-18 2009 р Видавнича група «Основа»
Погребняк Олена Іванівна Учитель економіки Тиждень економіки у старшій школіЕкономіка у школах України № 11 2009 р.-№ 2 2010 Видавнича група «Основа»
Ющенко Інна Володимирівна Учитель початкових класів Тиждень економіки у початковій школі школі Економіка у школах України № 11 2009 р. - № 2 2010 Видавнича група «Основа»
Кiлькiсть переглядiв: 1925

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.